Sources
1. Jean-Yves Barbier, “Dardel N°18 de Fenin-Villars-Saules,” http://gw2.geneanet.org/jybarbier.
2. Jean-Paul Dardel, La famille Dardel, 2004.
4. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1919-05-14.
5. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1965-12-29.
6. Geneanet, http://gw.geneanet.org/, Daniel Guillaume-Gentil 2017.
7. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1957-04-11.
8. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1862-09-13.
9. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1936-04-01.
10. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1949-12-28.
11. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1932-05-03.
12. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1906-05-15.
13. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1918-08-10.
14. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1884-04-21.
15. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1837-06-08.
16. Courriel de René Dardel (FVS). 2012-10-12.
17. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1961-05-25.
18. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1989-09-02.
19. L'impartial, La Chaux-de-Fonds, 1936-12-31.
20. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1975-06-28.
21. L'impartial, La Chaux-de-Fonds, 1983-06-17.
22. L'impartial, La Chaux-de-Fonds, 1993-01-23.
23. La Sentinelle, La Chaux-de-Fonds, 1944-09-04.
24. Courriel de René Dardel (FVS). 12/10/2012.
25. Geneanet, http://gw.geneanet.org/, L Ducor 2017.
26. Geneanet, http://gw.geneanet.org/, Sylvain Constantin 2015.
27. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1851-04-03.
28. Courriel de René Dardel (FVS). 2012-11-02.
29. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1971-02-18.
30. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1933-02-21.
31. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1973-02-23.
32. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1923-05-19.
33. La Sentinelle, La Chaux-de-Fonds, 1956-03-24.
34. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1952-08-04.
35. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1995-01-03.
36. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1884-08-09.
37. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1884-08-30.
38. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1886-04-30.
39. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1924-07-09.
40. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1924-10-16.
41. La Sentinelle, La Chaux-de-Fonds, 1949-03-05.
42. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1938-10-12.
43. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1895-07-05.
44. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1985-04-29.
45. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1936-07-22.
46. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1965-01-04.
47. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1967-07-01.
48. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1918-05-02.
49. La Sentinelle, La Chaux-de-Fonds, 1890-04-01.
50. L'impartial, La Chaux-de-Fonds, 1862-01-19.
51. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1924-03-20.
52. La Sentinelle, La Chaux-de-Fonds, 1925-04-07.
53. Feuille d'avis de Neuchâtel. 2009-03-07.
54. L'Express, Neuchâtel, 2011-05-04.
55. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1928-11-03.
56. Feuille d'avis de Neuchâtel. 2006-07-12.
57. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1927-08-06.
58. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1983-09-20.
59. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1883-09-20.
60. La Sentinelle, La Chaux-de-Fonds, 1926-07-08.
61. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1975-03-04.
62. L'impartial, La Chaux-de-Fonds, 2013-02-07.
63. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1949-03-08.
64. L'Express, Neuchâtel, 2008-09-30.
65. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1934-08-30.
66. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1989-03-29.
67. La Sentinelle, La Chaux-de-Fonds, 1920-10-09.
68. La Sentinelle, La Chaux-de-Fonds, 1922-03-16.
69. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1946-01-29.
70. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1898-05-31.
71. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1917-08-14.
72. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1931-05-27.
73. L'impartial, La Chaux-de-Fonds, 1891-03-18.
74. Ancestry.com, http://wc.rootsweb.ancestry.com, 2017-01-10.
75. La Sentinelle, La Chaux-de-Fonds, 1935-03-13.
76. Feuille d'avis de Neuchâtel. 198-06-22.
77. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1951-01-05.
78. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1960-02-20.
79. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1953-07-04.
80. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1976-01-15.
81. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1976-07-17.
82. Feuille d'avis de Neuchâtel. 1930-06-17.